Къща с действащ пчелин.

Мнения: 1
Регистриран: Преди 1 месец
Стаж: Майстор пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес

Мнение #1 Преди 1 месец

Къща с действащ пчелин

Продавам облагороден имот с площ 3000 кв.м. в село Крива
Бара област Враца в чудесно съчетание със заобикалящата го природа, с перфектен достъп и неповторима природа. Локацията е тиха и закътана, далеч от градския шум и напрежение, същевременно е на 20 мин. с автомобил до центъра на град Козлодуй. Имотът е с отличен достъп изцяло по нов асфалтов път, на две улици и
чудесна видимост. Около имота има съседи, които живеят там целогодишно. На 100 метра има и автобусна спирка. Имота се състои се от дворно място 3000 кв.м. и постройки 1800 кв. м. обитавани целогодишно. Дворът започва с равна и красиво поддържана цветна градина, отопляема оранжерия 30 кв.м., добре оформени
зеленчукови и овощни насаждения, 5 реда сортови лози и действащ пчелин оградени с масивна ограда-зид. Основната, едноетажна, монолитна, жилищна сграда с РЗП от 80 кв. м е с нова дограма, топлоизолация и окачени тавани, със следното разпределение: остъклена панорамна тераса, три самостоятелни стаи, мокро
помещение, баня с тоалетна. Монтираният бойлер е с две отделни серпентини, позволяващи загряване на водата чрез изграден слънчев колектор, котле на пелети или ел. ток. Сградата разполага с действаща, инверторна климатична система. Под сградата има изба в обособено подземно ниво. Втората жилищна сграда с РЗП от 50
кв. м има навес с площ от 30 кв.м. в предната част, предверие, две
самостоятелни стаи, баня. Отоплението на къщите и оранжерията е с котле на пелети(при необходимост може да се използват дърва и въглища). Изградена е локална канализация. Имота разполага с допълнителни, спомагателни постройки, пчеларски складови помещения облицовани с теракот, гараж за два автомобила, както и с
вътрешен паркинг за гости. Имота включва регистрирано пчелно стопанство - пчелин с 60 броя пчелни семейства в кошери дадан блат, многокорпусни (производство на Регистрирайте се, за да видите линка), фарар и 40 нуклеуси. В спомагателните пчеларски помещения са складирани допълнителни 80 празни нови кошера. Кошерите са оборудвани с 3 корпуса, 2 магазина, дъно, капак, възглавница, хранилка и всичко необходимо. Семействата се поддържат максимално здрави и силни. Имотът е лична собственост с облагородени овошки(овошките са праскова, ябълка, кайсии, сливи, круши, череши, смокини, дрян, дюли, множество млади иглолистни дръвчета – бор, ела, хвойна), действащ кладенец с чиста вода. Мястото е идеално за отглеждане на пчели за добиване на екологично чисти пчелни продукти. Село Крива Бара се намира в най-плодородната област на България – „Златия”. Само на 25 километра от град Козлодуй и на 3 километра от село Хайредин. Мястото е уникално като ландшафт – река Огоста описваща красив завой в Дунавската равнина – световно известна със своите натурални билки, здрави зеленчуци и слънчеви плодове. Много красиво и спокойно кътче.
0887 921 130 Венета Димитрова - собственик, Български
език

0886 845 117
- English support

House with an operating apiary
I am selling a refined property with an area of 3000 sq.m. in the village of Kriva Bara, Vratsa region in a wonderful combination with the surrounding nature, with perfect access and unique nature. The location is quiet and secluded, away from city noise and tension, at the same time it is 20 minutes by car to the center of Kozloduy. The property has excellent access on a completely new asphalt road, on two streets and great visibility. There are neighbors around the property who live there all year round. There is also a bus stop 100 meters away. The property consists of a yard of 3000 sq.m. and buildings 1800 sq. m. inhabited all year round. The yard starts with a flat and beautifully maintained flower garden, a heated greenhouse of 30 sq.m., well-formed vegetable and fruit plantations, 5 rows of varietal vines and an active apiary surrounded by a massive wall fence. The main, one-storey, monolithic, residential building with an area of 80 square meters has new windows, insulation and suspended ceilings, with the following distribution: glazed panoramic terrace, three separate rooms, laundry room, bathroom with toilet. The installed boiler has two separate coils, allowing water heating through a built-in solar collector, pellet boiler or electricity. The building has a working, inverter air conditioning system. Under the building there is a cellar in a separate underground level. The second residential building with an area of 50 sq. M has a shed with an area of 30 sq. M. in front, entrance hall, two separate rooms, bathroom. The heating of the houses and the greenhouse is with a pellet boiler (if necessary, wood and coal can be used). A local sewerage system has been built. The property has additional, auxiliary buildings, beekeeping warehouses lined with terracotta, a garage for two cars and an indoor parking for guests.
The property includes a registered bee farm - an apiary with 60 bee families in hives given blat, multi-hull (manufactured at
Регистрирайте се, за да видите линка), farar and 40 nuclei. An additional 80 empty new hives are stored in the auxiliary beekeeping rooms. The hives are equipped with 3 cases, 2 stores, bottom, lid, pillow, feeder and everything you need. Families are kept as healthy and strong as possible. The property is personal property with refined fruit trees (fruit trees are peach, apple, apricot, plum, pear, cherry, fig, dogwood, quince, many young conifers - pine, fir, juniper),
operating well with clean water. The place is ideal for beekeeping to obtain environmentally friendly bee products. The village of Kriva Bara is located in the most fertile region of Bulgaria - "Zlatia". Only 25 km from the town of Kozloduy and 3 km from the village of Hayredin. The place is unique as a landscape - the Ogosta River describing a beautiful bend in the Danube plain - world famous for its natural herbs, healthy vegetables and sun fruits. Very beautiful and quiet place.
download/file.php?mode=view&id=12745
download/file.php?mode=view&id=12743
download/file.php?mode=view&id=12742
download/file.php?mode=view&id=12741
download/file.php?mode=view&id=12749
download/file.php?mode=view&id=12748
download/file.php?mode=view&id=12739
download/file.php?mode=view&id=12738

0887 921 130 Veneta Dimitrova - owner, Bulgarian languagehttps://www.pushalka.com/forum/ ... w&id=12746
0886 845 117 - English supporthttps://www.pushalka.com/forum/d ... w&id=12747
Прикачени файлове
Къща с действащ пчелин. - 20210710_184342.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_184304.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_184217.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_184107.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_184041.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_184002.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_183925.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_183911.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_183849.jpg
Къща с действащ пчелин. - 20210710_183837.jpg

Назад към ПродавамРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 гост