Mикро - екосистемата в кошера

Мнения: 249
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #1 Преди 1 година

A look at the micro-ecosystem within the beehive, and some experimental data with
regard to formic acid and fermentation
Регистрирайте се, за да видите линка

Поглед към микро - екосистемата в кошера и някои експериментални данни по отношение на мравчената киселина и ферментацията

Като ученици на кошера споделяме, че индивидуалната пчела не е съвършено същество за себе си и обратно, целият кошер е нещо повече от сумата от неговите индивидуални пчели. Лесно е да се пренебрегват множествата дрожди, бактерии и други микроорганизми, които също обитават, взаимодействат и допринасят за здравето и функциите на кошерния суперорганизъм. Микроорганизмите навлизат в кошера от въздуха, полена, пчелите, нектар, водата и от налитащи пчели. В действителност съществува активна култура, която се състои от хиляди известни микроорганизми, които обитават здравата пчелна колония. Нашата теза е, че тази сложна среда е чувствителна към химическото замърсяване и че въвеждането на антибиотици, фунгициди, митициди, органични киселини, етерични масла и други замърсители от пчеларите, и по-специално чрез околната среда, са допринесли за намаляването на здравето и броя на пчелните колонии, наблюдавани в САЩ от средата на 80-те.
Микробната екосистема, която съществува в пчелите и в кошерите на пчелите, включва около 8 000 микроби, включително стотици щамове дрожди както в цветния прашец, така и в нектара, и най-малко 107 плесени, 81 дрожди и 29 бактерии в пергата.
Марта Гилиам приема като факт, че ферментацията на цветен прашец е необходима, за да се отворят външните черупки на поленовите гранули, така че затворените протеини и хранителни вещества да бъдат освободени и достъпни за усвояванеот пчелите.
Излюпените възрастни пчели придобиват чревна микрофлора чрез обмен на хранителни продукти с други пчели в колонията и чрез консумация на дрожди, съдържащи се в прашеца.
По този начин колонията поддържа своята микробна култура във времето и от майка до майка. Поленът е необходим за развитието на по-старите ларви и за дълголетието при младите пчели .
Младите пчели поглъщат големи количества цветен прашец, за да произведат пчелното млечице, което е единствената храна за развитието на майката и храната за първите няколко дни на ларвите за пчели и търтеи. Пчелите регулират температурата на кошера, за да унищожават патогени, като използват полетните си мускули, за да повишат температурите. Силни полетни мускули също са необходими за презимуването,храненето и размножаването.


- Bacteria involved in the health of honey bee (Apis mellifera) colonies Регистрирайте се, за да видите линка

Бактерии, участващи в здравето на пчелните колонии (Apis mellifera)

Резюме: През последните години се наблюдава драматично увеличение в световен мащаб на загубата на колонии на медоносни пчели (Apis mellifera) (1). Този спад е получил голямо внимание поради важната екосистемна услуга, която те предоставят; опрашването. Бактериалната флора в колониите има важни роли, включително защита на медоносните пчели от патогени, като предотвратява тяхнот колонизиране и произвежда антимикробни съединения, както и подпомага превръщането на полена в перга (2, 3, 4). Тези открития показват, че бактериалната флора в пергата е важна за здравето на пчелните колонии. Антибиотиците, използвани в колониите на пчелите и на растенията, опрашвани от медоносните пчели, включват окситетрациклин HCl, стрептомицин, тилозин тартрат и фумагилин-В. Въпреки това, начинът на действие на тези антибиотици не е специфичен за патогени; следователно могат да бъдат засегнати и съпътстващи организми.
...Анализът на основнитекомпоненти беше направен върху бактериалните модели на свързване, продуцирани от PCR-DGGE, което предполага, че бактериалната флора на пергата е един от многобройните фактори, свързани с оцеляването на пчелните колонии след зимния сезон. Някои Enterobacteriaceae са чувствителни към окситетрациклин НС1 и стрептомицин, което предполага, че техните роли в колонията трябва да бъдат допълнително проучени.

- Honeybee Gastrointestinal Bacteria for Novel and Sustainable Disease Control Strategies
Регистрирайте се, за да видите линка

Стомашно-чревни бактерии при медоносните пчели за нови и устойчиви стратегии за контрол на заболяванията

Селскостопанското икономическо развитие силно разчита на здравето на опрашителите, включително пчелите. Здравето на пчелите е засегнато от множество рискови фактори като токсичност от прилагането на пестициди, недостиг на флорални ресурси, изменение на климата, намаляване на генетичното разнообразие и заболявания, причинени от различни патогенни бактерии, гъбички и вируси. Контролът на болести е необходим за поддържане на здравето на пчелите и това ще бъде от полза както на селскостопанската, така и за пчеларската промишленост. Като други насекоми и животни, медоносните пчели притежават разнообразен набор от механизми за защита на индивидуално или масово ниво от болести. Един от начините, по който пчелите се борят с болести, е чрез екраниращите ефекти на гастроинтестиналните бактерии. С изключение на някои преходни бактерии, набор от съвместими и характерни филотипове на бактерии колонизират храносмилателният тракт на медоносните пчели. Полезни бактериални общности, обитаващи червата на пчелите, играят ключова роля за поддържането на здравето на пчелите не само чрез участие в хранителната обработка, но и чрез подобряване на имунната система и потискане на растежа на патогенни организми с метаболитни продукти или възпрепятстване на колонизацията на патогени. Следователно симбиотичното микробиално равновесие в храносмилателния тракт на пчелите е от решаващо значение за защитата на пчелите от болести и други рискове. Много изследователи подчертават полезните роли на стомашно-чревните бактерии за поддържане здравето на пчелитеи споменават техния принос за разработването нанови и устойчиви стратегии за борба с болестите

- An emerging paradigm of colony health: microbial balance
of the honey bee and hive (Apis mellifera)
https://naldc.nal.usda.gov/download/57606/PDF

Една възникваща парадигма за здравето на колонията: микробен баланс

Резюме По целия свят популациите на пчелните семейства намаляват безпрецедентно. Отглежданите медоносни пчели са силно социални, често са множество в екологични ниши и постоянно споделят храна, условия, които насърчават предаването на паразити и патогени. Освен това комерсиалните пчели, използвани в селското стопанство, са подложени на стрес от пренаселването и често транспортиране и са изложени на множество селскостопански химикали и свързаните с тях странични продукти. Когато разглеждаме този проблем, кошерът на медоносните пчела може да бъде най-добре характеризиран като обширен организъм, който не само подслонява развиващото се семейство и питателна храна, но и също служи като ниша за симбиотични микробни общности, които помагат в храненето и защитават от патогени. Изискванията за нишата и поддържането на полезните пчелни симбиоти са до голяма степен неизвестни, както и начините, по които тези общности допринасят за храненето на пчелите, имунитета и цялостното здраве. В този преглед ние разискваме, че медоносната пчела трябва да се разглежда като моделна система, която да изследва ефекта на микробните общности върху храненето от гостоприемника и защитата от патогените. Необходимо е да се разгледат системи, свързани с взаимодействието на пчелата със свързаната с нея микробна общност, за да се разберат нарастващите предизвикателства в селското стопанство, пред които е изправен този икономически важен организъм. Пътят към устойчиво опрашване с медоносни пчели може в крайна сметка да изисква детоксикация на селскостопанските системи и в краткосрочен план интегрирано управление на пчелните микробни системи.

- Identification and roles of non-pathogenic microflora associated with honey bees
Регистрирайте се, за да видите линка

Идентификация и роли на непатогенната микрофлора, свързана с медоносните пчели

Абстракт
Микроорганизмите, свързани с медоносните пчели, Apis mellifera, и тяхната храна включват бактерии (Грам променливи плеоморфни бактерии, Bacillus spp. и Enterobacteriaceae), плесени (главно аспергили и пеницилиа) и дрожди (главно Torulopsis spp.). Яйцата, предкакавида, какавида и пчелите, които излизат от килииките като възрастни, обикновено нямат вътрешни микроби. Микроорганизмите, получени от ларвите чрез поглъщане на замърсена храна, обикновено се елиминират чрез единична дефекация, която се случва в края на периода на хранене преди кърменето. Излюпените възрастни пчели придобиват чревна микрофлора чрез обмен на хранителни продукти с други пчели в колонията и чрез консумация на цветен прашец. Биохимичен принос на микроорганизмите за пчелите; ролята на микроорганизмите при превръщането, увеличаването и съхраняването на полен, съхраняван като перга в гнездовите килиики; и производството на антимикотични вещества чрез плесени и Bacillus spp. от пчелните колонии, които са устойчиви на гъбични заболявания, ватовито пило, се обсъждат. Асоциация на Bacillus spp. с пчелите, включително медоносните пчели, пчелите без жило и самотните пчели от тропическите и умерените зони изглежда се развиват, при което женските пчели инокулират хранителни източници с тези бактерии, чиито химически продукти допринасят за изработването и / или защитата от разваляне на храната, съхранявана в гнездото. Тази асоциация е древна, базирана на резултатите от пчели без жило, запазени в кехлибар в продължение на 25-40 милиона години. Изводът е, че пчелите, техните продукти и свързаните с тях микроорганизми са потенциални източници на биоактивни продукти, включително антимикробни съединения.

- Phylogenetic comparison of bacteria isolated from the honey stomachs of honey bees Apis mellifera and bumble bees Bombus spp.
Регистрирайте се, за да видите линка

Филогенетично сравнение на бактериите, изолирани от медовите стомаси на медоносните пчели Apis mellifera и бумбусите Bombus spp.

Резюме
Наскоро беше открито, че медоносната пчела Apis mellifera има голяма флора от симбиотични млечнокисели бактерии в медовата си гушка, принадлежащи към родовете Lactobacillus и Bifidobacterium. Изглежда, че флората може да предпази медоносните пчели, техните ларви и храната им от вредни микроорганизми. Тъй като пчелите (Bombus spp.) са сродни с медоносните пчели и имат медови стомах, където съхраняват нектара по време на полета, ние изследваме дали техните медови стомаси също съдържат симбиотични млечнокисели бактерии. Бактериални изолати, култивирани както от повърхността, така и от медовите стомаси на бумбусите, се идентифицират като се използват 16S гРНК генни анализи. Резултатите показват, че бумбусите също притежават млечнокисели бактерии в медовите си стомаси, но при по-малко филотипове и принадлежат само към рода Lactobacillus. За разлика от медоносните пчели,бумбусите не произвеждат мед или перга, но хранят ларвите директно с нектар и прашец, а тяхното общество не преживява зимата в умереният климат. Затова се стигна до заключението, че бумбусите имат по-малка нужда от медоносните пчели от екстензивна млечнокисела бактериална флора.

Microbes and Honey Bees
https://www.youtube.com/watch?v=fQvzIH016tc

Microbial References
Регистрирайте се, за да видите линка

MICROBES AND BEES

“No Bee is an Island”, Stiglitz D, Herboldsheimer L, May 19, 2008
Регистрирайте се, за да видите линка

Gilliam, Martha (1997) Identification and roles of non-pathogenic microflora associated with honey bees
Регистрирайте се, за да видите линка

KaCaniova M, Chilebo R, Kopernicky M, Trakovicka A (2003) Microflora of the Honeybee Gastrointestinal Tract
Регистрирайте се, за да видите линка
(pay to download)

Cano RJ, Borucki MK, Higby-Schweitzer M, Pionar HN (1994) Bacillus DNA in Fossil Bees: an Ancient Symbiosis?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article ... 3-0470.pdf

Microbiology of the insect gut: tales from mosquitoes and bees
Регистрирайте се, за да видите линка

Olofsson T, Vasquez A (2008) Detection and Identification of a Novel Lactic Acid Bacterial Flora Within the Honey Stomach of the Honeybee Apis Mellifera
Регистрирайте се, за да видите линка
(pay to download)

Forsgren E, Olofsson T, Vasquez A, Fries I (2009) Novel lactic acid bacteria inhibiting Paenibacillus larvae in honey bee larvae
Регистрирайте се, за да видите линка

Gilliam, Martha (1990) Chalkbrood Disease of Honey Bees, Apis Mellifera, Caused by the fungus, Ascosphaera apis: A Review of Past and Current Research
(available from USDA Carl Hayden Bee Lab, Tucson, Arizona)

Evans JD, Armstrong TN (2006) Antagonistic interactions between honey bee bacterial symbionts and implications for disease
Регистрирайте се, за да видите линка

Reynaldi FJ, Degusti MR, Alippi AM (1990) Inhibition of the Growth of Ascosphaera apis by Paenibacillus strains isolated from honey
Регистрирайте се, за да видите линка

Johnson RN, Zaman MT, Decelle MM, Siegel AJ, Tarpy DR, Siegel EC and Starks PT (2004) Multiple micro-organisms in chalkbrood mummies: evidence and implications
Регистрирайте се, за да видите линка

Starks PT, Blackie CA, Seeley TD (2000) Fever in honeybee colonies
Регистрирайте се, за да видите линка

Biodiversity and ecophysiology of yeasts / Carlos Rosa, Gabor Peter (eds.). Berlin; London: Springer 2006
Регистрирайте се, за да видите линка


Microbes and Honeybees Video
Регистрирайте се, за да видите линка

Назад към СтатииРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 гост