Проект за промени в закона

Мнения: 6483
Регистриран: Преди 4 години

Мнение #161 Преди 2 години

Боян Палов написа:Той завалията пак не разбрал! Че иначе какъв е смисъла от стоенето тук???
Я виж колко хубаво си говорим тук за яденето, пиенето и мезетата! Щом с kuline по тия неща стигаме понякога до единогласие на теб какво ти пречи освен проклетията?

Така де дядо Бояне, така. Аз, че съм разбрал, разбрал съм. Исках ти да си го кажеш, че те повечето ти го казват, но ти не ги слушкаш. С всеки можеш да стигнеш до едногласие, но много ти корава тиквата. :lol:
Мнения: 1935
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #162 Преди 2 години

solaris60 написа:Така де дядо Бояне, така. Аз, че съм разбрал, разбрал съм. Исках ти да си го кажеш, че те повечето ти го казват, но ти не ги слушкаш. С всеки можеш да стигнеш до едногласие, но много ти корава тиквата. :lol:

Ами всеки си е намерил своя начин на оцеляване! Аз с корава тиква, ти с гумена глава - който както може.
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
Мнения: 6483
Регистриран: Преди 4 години

Мнение #163 Преди 2 години

Боян Палов написа:Ами всеки си е намерил своя начин на оцеляване! Аз с корава тиква, ти с гумена глава - който както може.

Така е, не отричам. Да отбиваме нападките бре дядо Бояне, иначе лошо. А ти, как си там, под шипковия храст? Милко как е? :lol:
Мнения: 4730
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Майстор пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Бургас, Карагеоргиево

Мнение #164 Преди 2 години

Сладури! Както би казал Бат Петьо.
Не е важно колко даваш. Обаче има значение колко вземаш.
Мнения: 5380
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Североизток

Мнение #165 Преди 2 години

Боян Палов написа:Я виж колко хубаво си говорим тук за яденето, пиенето и мезетата! Щом с kuline по тия неща стигаме понякога до единогласие....

Ахаа, за това съм кихал цял ден, а си мислех, че се разболявам. :D
Мъдър е този, който знае не много, а нужното. Есхил
C2H5OH
Мнения: 1152
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Асеновград

Мнение #166 Преди 2 години

kuline написа:Ахаа, за това съм кихал цял ден, а си мислех, че се разболявам. :D

Щом не те е засърбяло изотзад пак бива. :lol:
Мнения: 479
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Майстор пчелар
Пчелите за мен са: Бизнес
Пчелар от: ДОБРУДЖА

Мнение #167 Преди 2 години

Позволих си да направя една бърза редакция - закон за пчеларството макар и не на цяло. Надявам се това да не е твърде нахално от моя страна все пак не съм специалист ...

Принципно Законът е нормативен акт които съдържа общи (абстрактни) правила и поне според мен няма нужда от изключителна подробност която принципно се урежда от Правилници, Наредби които вече обесняват подробно устройството, струтурата и т.н.

Нямам претенции че съм написал нещо смислено

ЗАКОН за пчеларството
OПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Зоотехническото управление на пчелите, наречено "пчеларство", се счита за всички въздействия върху селскостопанската дейност, дори ако не е непременно свързано с управлението на земята.
2. Считат се за селскостопански продукти: мед, пчелен восък, пчелно млечице, цветен прашец, прополис, пчелна отрова, пчели и пчели майки, медовина и оцет. мед.
3. Пчелар е лице, което отглежда медоносни пчели в пчелни кошери
4. Професионален пчелар е лицето, чиято основната дейност е пчеларството
5. Пчелин е единна група кошери настанени на едно място;
6 Подвижно пчеларство е управлението на пчелно стопанство с цел увеличаване на производството, което предвижда едно или повече пътувания на пчелина през годината.
7. Използването на наименованието "пчеларство" е запазено изключително за стопанствата, извършвани от пчелари, които извършват дейността, посочена в параграф 1.
8. Пчелен мед е сладка, вискозна хранителна субстанция, произведена от пчели
9. Пчелен кошер е затворена, направен от човек структура, в която пчелните видове от род Апис живеят и отглеждат малките си.
10. Пчелно семейство е цялата биологична и производствена единица (колония), състояща се от пчелна майка, определено количество пчели- работнички и търтеи (сезонно). Пчелното семейство се смята за едно и когато основното семейство се подпомага от помощно, настанено в същия кошер.
11. "Имитиран" или "подправен" е всеки продукт, който не отговаря на понятието "пчелен мед", определено в т. 8.
ОБЩИ
Чл. 1. Този закон признава пчеларството като дейност от национален интерес, полезна за опазването на естествената околна среда, екосистемата и селското стопанство като цяло и има за цел да гарантира естественото опрашване.
Чл. 2 Нектарът и прашецът са ресурс от природен цикъл с обществен интерес.
1. За целите на правилната експлоатация на нектаровите ресурси държавата и регионите насърчават зоотехническото провеждане на пчелите и икономико-производствената практика на подвижното пчеларство въз основа на следните принципи:
а) превантивна оценка че пчелини, постоянни или подвижни, спазват правилата на ветеринарните разпоредби;
2. Публичните органи улесняват локализирането на кошерите във фондове, притежавани или държани по друг начин.
4. За целите, посочени в настоящия член и единствено за производствени цели и за нуждите на оптимизиране на експлоатацията на нектаровите ресурси, регионите могат да определят меден баланс на землищата и броя и разстоянието между пчелините, съставено от най-малко петдесет кошера, в рамките на максимален радиус от 500 метра.
ЧЛ. 3. (1) Дейността по опрашването се признава, за всички цели, за селскостопанска дейност с обществен интерес.
(2) За опрашване на земеделски култури земеделският производител заплаща на съответния пчелар услугата съгласно Наредба (Правилник).
Чл. 4 Собственици на пчелини могат да бъдат физически и юридически лица
Чл. 5. (1) Собственикът на пчелното семейство е и собственик на излезлия от него пчелен рояк.
(2) Когато пчелният рояк е заседнал в чужд имот, собственик на пчелния рояк е собственикът на имота. Във всички останали случаи собственик на пчелния рояк е лицето, което го е намерило
Чл. 6. С този закон се уреждат основни принципи, свързани със:
1. организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;
2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;
3. условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци;
4. производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях;
5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;
6. опазването на пчелите.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО
Чл. 7. Министърът на земеделието, храните и горите осъществява държавната политика в областта на пчеларството.

Чл. 8. При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието, храните и горите се подпомага от Обществена консултантска служба (съвет) в пчеларството.

Чл. 9. Задачите на публичната консултантска служба в пчеларството са по-специално:
- консултации в областта на технологиите, икономиката и безопасността на храните;
- консултиране при разработването на плановете за развитие на пчеларството;
- консултиране по прилагането на мерките от Общата селскостопанска политика в областта на пчеларството;
- консултиране относно организацията и дейността на организациите на производители или групите производители;
- консултиране при подготовката на нормативни актове в областта на пчеларството;
- участие в подготовката на програми за развитие на пчеларството;
- повишаване на информираността на младите хора и на широката общественост за значението на пчеларството;
- други консултантски задачи в пчеларството.
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 10. Научноизследователската и образователната дейност в областта на пчеларството се извършват от научни институти, опитни станции, лаборатории и висши училища.
Чл. 11. Пчеларските дружества осъществяват неформално образование в областта на пчеларството чрез организиране на курсове, пчеларски училища и часове в училищата.
(1) Пчеларските дружества провеждащи неформално образование в областта на пчеларството си сътрудничат с учебни заведения и други юридически и физически лица, работещи в областта на пчеларството в Република България и в чужбина, и се грижат за съвместната промоция на образователните институции в Република България.
(2) При завършване на неформално образование участниците получават удостоверение/сертификат/ за завършено образование, което се признава от държавата за валидно обучение по пчеларство със степени – начинаещ пчелар, напреднал пчелар и майстор пчелар.
Глава трета
РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 12. (1) Българска агенция по безопасност на храните води единен регистър на пчелините, и пчелните семейства в страната.

(2) Собствениците на пчелни семейства за длъжни да регистрират всяко едно пчелно семейство.
(3) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.
(4) При регистрацията собственикът на пчелните семейства получава уникален регистрационен номер които се поставя на видно място на пчелина и са маркирани пчелните кошери
(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра настъпили промени и обновява информацията за пчелина между 1 септември до 31 декември на текущата година.
(7) Българската агенция по безопасност на храните публикува на интернет страницата си обобщена информация за регистрираните пчелари, пчелини, брой пчелни кошери по области и общини.
Чл. 13 Нерегистрирани пчелини и явно изоставени такива се конфискуват от ветеринарната служба.
НАСТАНЯВАНЕ

Чл. 14. (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.
(2) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства на държавна или общинска собственост, същите учредяват право на ползване като прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
(3) Устройването на пчелини се извършава когато:
1. в района не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус 2,5 км;
2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
3. няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от органите на Българската агенция по безопасност на храните
Чл. 15. Кметовете на населените места предписват на собствениците на кошери всички мерки, които могат да осигурят безопасността на хората, животните, както и опазването на културите и плодовете.
Чл. 16. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
Чл. 16. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

Глава четвърта
ОТГЛЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛНИ МАЙКИ, СЕМЕЙСТВА И РОЯЦИ
Чл. 17. (1) В Република България се отглеждат само местни отродия пчели и/или вътрелинейните им и междулинейните кръстоски.
(2) Селекцията и репродукцията в пчеларството се извършва от развъдни асоциации, получили разрешение по чл. 29, ал. 1 от Закона за животновъдството.
(3) Развъдните асоциации по ал. 2 извършват дейностите си под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
Чл. 18 (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба правилата за производство и търговия с елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.
(2) Производството на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) се извършва в племенни и репродуктивни пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие
(3) Министерството на земеделието, храните и горите води публичен списък на лицата, регистрирани по чл. 18, ал. 2.
(4) Областните дирекции "Земеделие" заявяват в Министерството на земеделието, храните и горите всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 в едномесечен срок от настъпването й.
Чл. 19. (1) Забраняват се:
1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1;
2. търговията и превозването на пчелни майки, пчелни семейства и рояци без сертификат за произход, ветеринарномедицинско свидетелство за здравословното състояние и за разрешително придвижване/транспортиране на животни.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може по изключение да разреши внос на пчелни майки, извън определените по чл. 18, ал. 1, за научноизследователски цели при следните условия:
1. вносителят е научен институт или опитна станция;
2. вносът е за не повече от 20 пчелни майки;
3. при положително становище на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Националната развъдна асоциация по пчеларство.
Глава пета
ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
Чл. 21. Производството на пчелни продукти обхваща получаването, преработката, пакетирането и съхранението на пчелен мед, цветен пчелен прашец, пчелно млечице, пчелен восък, прополис (пчелен клей) пчелна отрова медовина и оцет меден.
Чл. 22. (1) Забранява се влагането на примеси, подправянето, имитирането и фалшифицирането на пчелния мед и пчелните продукти и продажбата на пчелен мед, който не отговаря на условията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (ДВ, бр. 85 от 2002 г.).
(2) Забранява се употребата на захар и други подсладители за подхранване на пчелните семейства по време на медосбора и в периода, когато подхранването би довело до наличие на остатъци в пчелния мед, предназначен за продажба.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти се одобряват и регистрират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
Чл. 23. Добивът, транспортирането, преработката и съхранението на пчелен мед и пчелни продукти се извършват в амбалаж, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2002 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2002 г.) и Наредба № 24 от 2001 г. за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр. 56 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2002 г.).
Чл. 24. (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Забранява се използването на антибиотици и сулфонамиди при отглеждането и лекуването на болестите по пчелите и пчелното пило с изключение на пчелините, регистрирани по 18
Чл. 25. При констатиране на заразни заболявания по пчелите и пчелното пило се прилага Наредба № 30 от 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.).
Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Обществения консултативен съвет подпомаган от пчеларските дружества, и БАбх извършва контрол върху качеството на предлаганите на вътрешния пазар пчелни продукти и информира министъра на земеделието, храните и горите за констатирани нарушения.
Чл. 27. С наименованието "Пчелен мед" се обозначават само продукти, отговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.
Чл. 28. Продукт, различен от пчелен мед, не може да се добавя към пчелния мед, предназначен за продажба.
Чл. 29. (1) Покупко-продажбата, окачествяването и съхранението на пчелните продукти се осъществяват по партиди на отделни производители.
(2) Всяка партида се придружава от сертификат за съответствие на качеството, издаден от акредитирана лаборатория.
(3) Вземането на проби и окачествяването на пчелните продукти се извършва при условия и по ред, определени с Наредба № 2 от 1997 г. за вземане на проби от хранителни продукти (ДВ, бр. 10 от 1997 г.).
Чл. 30. Пчелният мед и пчелните продукти се предлагат за продажба в опаковки, отговарящи на изискванията на чл. 7 от Закона за храните.
Чл. 31. Вносът на пчелен мед и пчелни продукти се осъществява при наличие на сертификат за произход и качество и ветеринарномедицински сертификат, издадени от компетентните ветеринарномедицински органи на страната износител.
Глава шеста
ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Чл. 32. (1) Физически и юридически лица, които провеждат дезинфекционни и дезинсекционни дейности с използване на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция, задължително предвиждат мерки за опазване на пчелите от отравяне.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
Чл. 33. (1) Забранява се употребата на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж и през периода на отделяне на мана.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При масово проявление на вредители и авиационно третиране на земеделски и/или горски култури с продукти и/или препарати за растителна защита по ал. 1 в райони, в които има пчелини, собственикът на земеделската и/или горската култура осъществява третирането след писмено разрешение на областната дирекция по безопасност на храните.
Чл. 34. При механизираната коситба на цъфтяща медоносна растителност в дневните часове техниката трябва да е снабдена със специални устройства за прогонване на пчелите.
Чл. 35. Разрешава се използването на система кошери "тръвна" за отглеждането на пчелни семейства. Не се разрешава придвижването и използването им при подвижно пчеларство.
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г., бр. 51 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне със заповед на ръководителя на областната дирекция "Земеделие" към общините се създават постоянни комисии в състав: представител на съответната общинска служба по земеделие, на съответната община, на областната дирекция по безопасност на храните, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, както и пчелар проверител.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по ал. 1.
(3) Членове на постоянните комисии по ал. 1 извършват пролетен и есенен профилактичен преглед на пчелните семейства.
(4) В рамките на работното време членовете на постоянните комисии, притежаващи документ по утвърден образец, определен в правилника по ал. 2, имат право да влизат във всеки личен и обществен пчелин и да извършат преглед на пчелните семейства и пчеларския инвентар.
.
„Когато България е била държава, Европа е ходила права под масата“! проф. Норман Дейсви
Мнения: 7708
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #168 Преди 2 години

Борислав Александров написа:

Такива теми не е добра идея да се обсъждат публично, защото не знаеш кой-какво ни готви. Такива теми се обсъждат, само с хора, които знаем, че са пчелари и знаем, че намеренията им не са "порочни".

Имам забележки и то доста :)
Дето се пие много вино, друг им върши работата :drinkingbuddies:
Мнения: 479
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Майстор пчелар
Пчелите за мен са: Бизнес
Пчелар от: ДОБРУДЖА

Мнение #169 Преди 2 години

Дамян Дамянов написа:Такива теми не е добра идея да се обсъждат публично, защото не знаеш кой-какво ни готви. Такива теми се обсъждат, само с хора, които знаем, че са пчелари и знаем, че намеренията им не са "порочни".

Имам забележки и то доста :)


Е писано е от 8.00 сутринта до 9,30 часа докато си изпия кафето :D :D :D
Май идеята беше че всеки може да седне и да напише няколко глупости да им сложи заглавие Закон и глейте сега...
„Когато България е била държава, Европа е ходила права под масата“! проф. Норман Дейсви
Мнения: 7708
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #170 Преди 2 години

Борислав Александров написа:Е писано е от 8.00 сутринта до 9,30 часа докато си изпия кафето :D :D :D
Май идеята беше че всеки може да седне и да напише няколко глупости да им сложи заглавие Закон и глейте сега...

Виж нещо за конституция, докато си пиеш ракията.
Дето се пие много вино, друг им върши работата :drinkingbuddies:

Назад към Политика и законодателствоРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 гости