Лепене на ВО с ток при НО

Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #1 Преди 3 месеца

Пускам тази тема за да се пренесат тук постовете от "Проблеми с форума", свързани с възможностите да се лепи с ток и при нестандартни схеми на обтелване след почистване на спама. Идеята на темата е да се посочат проблемите, които възникват при кръстосване на теловете и да се покажат и обсъдят методите за тяхното решаване (пълно или частично). Разчитам на колективния ум, знания и опит да намираме най-доброто възможно решение за всеки конкретен случай.
Моля, въздържайте се от постове, несвързани с темата за да се открои ясно същността на нещата! Мястото за коментари относно предимствата и недостатъците на различните начини за обтелване не е в тази тема!
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #2 Преди 3 месеца

Съкращения, дефиниции и някои основни формули от електротехниката
ВО - восъчна основа;
НО - нестандартно обтелване (всяко обтелване с повече от една електрическа верига, при което има пресичане на веригите);
СО - стандартно обтелване с една електрическа верига;
ЛВОТ - лепене на восъчната основа към обтелването на рамката, независимо от нейния вид с електрически ток;
АС - променлив ток (ток, който непрекъснато промена своята посока във времето - в нашата мрежа 50 пъти в секунда);
DC - постоянен ток (ток, който има определена посока и не я променя във времето. Прието е в електротехниката, че тя е от "+" към "- ");
PC - пулсиращ ток (поредица от токови импулси, на които може да се променя честотата на следване, тяхната амплитуда и съотношението импулс/пауза (наричано още "коефициент на запълване"));
U - означение за напрежението, захранващо една електрическа верига;
I - означение за тока в една електрическа верига;
R - означение за активното съпротивление, измерено в краищата на една електрическа верига;
ρ (ро) - специфичното електрическо съпротивление (за дефинирането му прочети тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B5 )
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #3 Преди 3 месеца

Не са необходими някакви големи познания по електротехника, но винаги пчеларя ползва някаква електроуреди и трябва да има поне минимални познания. Във връзка с разглежданата тема трябва да се знае следното:
Закон на Ом:
Лепене на ВО с ток при НО - Zakon na Om.jpg

Първи закон на Кирхов:
Лепене на ВО с ток при НО - Zakon na Kirhov.jpg

Тези съотношения се отнасят за постоянния ток. За променливия нещата са малко по-сложни.
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #4 Преди 3 месеца

Всяка проста електрическа верига се състои от поне три елемента - източник на ток, свързващи проводници и товар. Обтелването на една рамка има тази особеност, че проводниците (телта) е едновременно и товар във веригата. Те могат да се разглеждат като съпротивлението R по закона на Ом.
И стигаме до един практически въпрос: "Какво можем да измерим в една верига, захранена от източник на DC?" На измерване се поддават всичките три съставящи от закона на Ом - ток, напрежение и съпротивление.
Мерната единица за ток според системата SI е ампер и се бележи с буквата [A]. Дробните по-малки единици са милиампер mA и микроампер µА. 1mA=0,001А 1µА=0,000001А.
Мерната единица за напрежение според системата SI е волт и се бележи с буквата [V]. Дробните по-малки единици са миливолт mV и микроволт µV. 1mV=0,001V 1µV=0,000001V.
Мерната единица за съпротивление според системата SI е ом и се бележи с буквата [Ω]. Дробните по-малки единици са милиом mΩ и микроом µΩ. 1mΩ=0,001Ω 1µΩ=0,000001Ω.
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
Мнения: 3345
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #5 Преди 3 месеца

:thumbup:
Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #6 Преди 3 месеца

:)
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #7 Преди 3 месеца

Начини за измерване.
В практиката за любителски измервания се използват евтини мултиметри, които могат да мерят токове, напрежения, съпротивления и различни други електрически величини според нивото на уреда. Доста от тях имат и сонда за мерене на температури. Точността им не е особено висока, но достатъчна за непрофесионалисти. Ето един евтин, удобен и несложен за мерене мултиметър:
Лепене на ВО с ток при НО - Multimeter.jpg

На мен лично в лабораторията ми се търкалят в обращение два такива са непретенциозни и полеви измервания.
Важно е да се запомнят няколко правила:
1. Напрежение се мери като мултиметъра се постави на правилния диапазон и вид на измерваното напрежение (AC или DC). Напрежение се мери винаги успоредно на веригата!!!
Лепене на ВО с ток при НО - V.jpg

2. Ток се мери като мултиметъра се постави на правилния диапазон и вид на измерваното напрежение (AC или DC). Ток се мери винаги последователно във веригата!!! За измерване на големи токове винаги има отделна букса за включване.
Лепене на ВО с ток при НО - ampermetar.jpg

3. Съпротивление се мери като мултиметъра се постави на правилния диапазон и режим и двата накрайника добре се притиснат към краищата на товара или веригата, чието съпротивление искаме да измерим.
Трябва да се има в предвид следната особеност: Тези евтини мултиметри не са подходящи за измерване на малки съпротивления (под 10Ω) поради ниската си точност, съпротивлението на накрайниците, което се явява последователно свързано във веригата и контактните съпротивления. Тогава се използва индиректно мерене с два уреда (A-V метод). който ще опиша по-късно.
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
ИПМ
Мнения: 15323
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: 5 години

Мнение #8 Преди 3 месеца

Скоро ще се докаже,че лепенето с ток е вредно за пчелите.Просто не мога да намеря някой учен да ми подпише. :D :D :lol: :lol: :lol: :D :D
Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #9 Преди 3 месеца

От гледна точка на пчеларите лепенето на ВО с ток е лесна работа - вземаш едно трафче от битака или старо захранване от компютър или акумулатора от колата, пускаш ток по жицата и готово. От гледна точка на инженера или физика нещата изглеждат изглеждат по друг начин. Например така:
Лепенето става за сметка на разтопяване на определено количество восък около телта, създаване на зона на здрав слой около нея на фона на тънките стени на килийките, които нямат никаква здравина. Колкото повече восък се разтопи около телта и я облее, толкова по-здраво е захващането. Какво ни трябва за целта - достатъчен ток през телта за да се топи бързо восъка, но без да прегаря и пуши и достатъчно време за да се разтопи необходимото количество восък и да образува след изстиване здрава спойка между околните килийки и телта. Лепейки ние вкарваме във ВО определено количество енергия за определено време. Енергията ние можем да сметнем по следната формула:
W=P*t където P=U*I т.е. определена мощност по време. Това обаче не ни топли, защото ние не знаем колко енергия ни трябва, а тя пък от своя страна зависи от вида на ВО, свойствата на восъка за нейното производство, околната температура и други по-маловажни фактори. Регулирайки параметрите ние си ги избираме така опитно, че процеса да е оптимален. Обикновено разполагаме с някакъв източник на ток с постоянно напрежение, което не можем да регулираме (някой от гореизброените)
Тоест параметрите, които можем и трябва да управляваме са два - ток I във веригата и време t за протичане на процеса.
Имаме U=const. Но колко трябва да е то за да е достатъчно и оптимално? И колко трябва да е мощността Р, която да може да отдава нашия източник на ток?
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"
Мнения: 1234
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #10 Преди 3 месеца

За да определим параметрите на необходимия източник на ток, с който ще работим трябва да знаем следното:
1.Силата на тока I[A], която ни е необходима. Направените експерименти за СО са показали, че оптималните граници се движат между 3А и 5А; Избираме Imax=6A за да имаме резерв.
2.Съпротивлението на веригата на нашето обтелване R[Ω] (приемаме че тя е една и непрекъсната). Съпротивлението можем както да изчислим, така и да измерим. Изчисляването предполага да знаем точната дължина на телта l в метри, площта на сечението s в mm² и ρ (ро) - специфичното електрическо съпротивление на материала. Този последния параметър никой продавач на тел не го пише по макарите и много често и производителя на телта не го е мерил. Това затруднява изчисляването. А и теловете, които се ползват са твърде разнообразни. Най лесно е сами да си измерим съпротивлението на цялото избрано от нас обтелване изпълнено със избраната тел за съответния вид рамка. То е малко и се движи в порядъка от един до няколко ома. Измерването става по A-V метод с два мултиметъра за добра точност и изчисляването му по закона на Ом. Единия се поставя в режим на измерване на постоянен ток, а другия в режим на измерване на постоянно напрежение.
Схемата е следната:
Лепене на ВО с ток при НО - A-V metod.jpg

Тук т.2 и т.3 са двата края на обтелването на самата рамка, а 1-2 и 3-4 са свързващите проводници. Добре е да се използва една батерия 1.5V R20, за да е малък тока на измерване. Измерването трябва да се проведе бързо за да не пада батерията. Затваря се веригата и веднага се отчитат показанията на двата уреда. Съпротивлението се изчислява по закона на Ом: R=U/I.
След като вече знаем съпротивлението на обтелването на най-голямата рамка (плодниковата) можем да пресметнем и необходимото напрежение и мощност на източника на ток.
Приемаме Imax=5A и Rmax=5Ω
U=I*R U=5*5=25V P=U*I=R*I*I=R*I² P=5*5*5=125W Извод: За това обтелване ни трябва източник с U=25V и P=123W :!:
"И я моем и тате мое, ама она козата си сака пръч!"

Назад към ИнструментиРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 гости